Nederlands:

INFORMATIE EN AANSPRAKELIJKHEID – Alle informatie, aanbevelingen en/of diensten aan u verstrekt op of via deze website (de “Informatie”) is bestemd voor algemene informatieve doeleinden en is niet bedoeld als advies. Westsingel Ondernemingsrecht (“Westsingel”) is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van (of de onmogelijkheid van het gebruik van) de website, met inbegrip van schade veroorzaakt door virussen of door de onjuistheid of onvolledigheid van de Informatie, tenzij de schade het gevolg is van een opzettelijk wangedrag of nalatigheid van de kant van de Westsingel. Westsingel is bovendien niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van het niet afleveren of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door computerprogramma’s gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

GEKOPPELDE SITES – Deze website bevat koppelingen naar externe internetpagina’s. Westsingel is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina’s die verwijzen (linken) naar deze website of waarnaar wordt verwezen (gelinkt) vanaf deze website. Het Privacy Statement is niet van toepassing op de verzameling en verwerking van uw persoonlijke gegevens door of via die andere internetpagina’s.

INTELLECTUELE EIGENDOM – Tenzij anders vermeld, zijn alle rechten op deze website en de Informatie, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, eigendom van Westsingel. Bezoekers mogen de website en de Informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of te slaan. Elk ander gebruik van de website of de Informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website van Westsingel via een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website van Westsingel en enige andere internetpagina, is verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Westsingel.

English:

INFORMATION AND LIABILITY – All information, recommendations and/or services provided to you on or through this website (the “Information”) is for general information purposes only and does not constitute advice. Westsingel Ondernemingsrecht (“Westsingel”) shall not be liable for any damages resulting from the use of (or inability to use) the website, including damages caused by viruses or any incorrectness or incompleteness of the Information, unless such damage is the result of any wilful misconduct or from negligence on the part of Westsingel. Westsingel shall further not be liable for damages resulting from the use of electronic means of communication, including – but not limited to – damages resulting from failure or delay in delivery of electronic communications, interception or manipulation of electronic communications by third parties or by computer programs used for electronic communications and transmission of viruses.

LINKED SITES – This website provides links to external internet sites. Westsingel shall not be liable for the use or the content of internet sites that link to this site or which are linked from it. Our Privacy Statement does not apply to any collection and processing of your personal data on or through such other external sites.

INTELLECTUAL PROPERTY – Unless otherwise indicated, all rights to this website and the Information, including copyrights and other intellectual property rights, are owned by Westsingel. Users are permitted to read the website and the Information and make copies for their own personal use, for example by printing or storing it. All other use of the website or the Information, for example the storage or reproduction of (a part of) the website of Westsingel in any external internet site or the creation of links, hypertext links or deep links between de website of Westsingel and any other internet site, is prohibited without the express written consent of Westsingel.